Deklaracja dostępności

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.opp.rydultowy.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.opp.rydultowy.pl/


Data publikacji strony internetowej: 01.06.2021

 Data ostatniej dużej aktualizacji:01.06.2021Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.

 

  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.

 

  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

 

  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.

 

  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.

 

  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.

 

  • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

 

 


Wyłączenia:

 

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

  • Wersję kontrastową.

 

  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

 

  • Widoczny fokus.

 
Oświadczenie sporządzono dnia:01.06.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewelina Swoboda, adres poczty elektronicznej opprydultowy@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 457 68 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach, ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy oraz  klub "Bielik"

Do siedziby Ogniska prowadzi jedno wejście, przy którym znajduje się domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed wejściem do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie w budynku „ROKO”, gdzie mieści się siedziba Ogniska znajduje się jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych, jest on przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazdem można dostać się na parter budynku. Na parterze znajduje się również ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Klub „Orlik”, ul. Plebiscytowa 48, 44-280 Rydułtowy

Do klubu „Orlik” prowadzi jedno wejście.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Znajduje się również ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje się, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowy możliwy jest w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: opprydultowy@interia.pl.
korespondencję pisemną na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy.
kontakt telefoniczny: 032 45 76 892, 502 210 072.
Domofon znajdujący się przed wejściem do siedziby Ogniska.
Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania oraz dostosowanym dla osób słabowidzących.

W budynkach Ogniska nie ma pętli indukcyjnych.